Regulamin

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 25-12-2014 (kliknij tutaj)

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

 

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego drewlamp działającego pod adresem www.sklep.drewlamp.pl, jest: firma „Drewlamp” Teresa Lamch z siedzibą w Gniazdowie (42-350) przy ul. Szkolna 30, wpisana do CEIDG pod numerem 9457, NIP: 577-118-70-68 (dalej zwana „Sklepem”).

Adres, na który należy wysyłać reklamacje, zwroty i wymiany towaru to: DREWLAMP ul. Szkolna 30, 42-350 Gniazdów

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA


1. Sklep internetowy Drewlamp, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.  
2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.sklep.drewlamp.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.drewlamp.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.sklep.drewlamp.pl Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty email. Email jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu email.
7. Klient składając zamówienie określa rodzaj, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). 
8. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu  są zaproszeniem do podjęcia rokowań. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres email wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. 
9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym emailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.
11. Sklep Drewlamp  zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty, sposoby dostawy towaru oraz sposoby płatności. Ceny oferowanych produktów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami, paragon lub faktura VAT, obejmująca daną partię,  zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.
13. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem emailem pod adresem: drewlamp@gmail.com.
14. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Drewlamp wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.
15. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez Firmę działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy Drewlamp z siedzibą w Gniazdowie i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów za pośrednictwem których następuje dostawa towaru do klienta. Klienci dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.
16. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu oraz podmiotów współpracujących ze Sklepem na podany adres email lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. Aktualna lista podmiotów współpracujących ze Sklepem, których informacja handlowa może być wysyłana na podstawie powyższej zgody znajduję się tutaj.  Zgoda ta jest niezbędna do otrzymywania newslettera.
17. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

III. CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

IV. FORMY PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) rozliczenie transakcji PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki. Pieniądze przekazuje się kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w chwili zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem.
b) rozliczenie transakcji PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż  po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu, tj:


NUMER KONTA:  83105011681000002234180350
dane do przelewu:
 „Drewlamp” Teresa Lamch, ul. Szkolna 30, 42-350 Gniazdów.

c) PŁATNOŚĆ ONLINE PAYPAL na zasadach obowiązujących w systemie paypal. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż  po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po autoryzacji wpłaty w tym systemie.

V.  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Firma dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji zgodny był z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji tj. do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu IV oraz przewidywalnego czasu dostawy.
3. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.
4. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient. O kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.
5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą Kodeks cywilny. W świetle w/w ustawy przez 2 lata od daty sprzedaży Sklep drewlamp.pl odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową.
2. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji.
3. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt (który zostanie mu zwrócony w przypadku zasadności reklamacji) na adres:
DREWLAMP.
ul. Szkolna 30

42-350 Gniazdów
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu.
5. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Klient może odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na nowy albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep.

6. Nadto niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towar na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim wypadku Sklep zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli klient zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą kwota ma być obniżona, Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

8. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta nieodpowiadającego definicji „konsumenta”( Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego

9 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.sklep,drewlamp.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.
10. Reklamacji nie podlegają:
a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie,
b) uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do potrzeb klienta,
c) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
d) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
e) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
f)  odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.
g) żarówki led dodane jako gratis do zamówienia.
Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE 
Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres drewlamp@gmail.com  lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 511100519(koszt połączenia wg stawek operatora)

VII. WYMIANA
1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny model.
2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia oświadczenia o wymianie towaru.
3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty email a następnie odesłać towar do Sklepu.
5. W przypadku Wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres:

DREWLAMP

Ul. Szkolna 30

42-350 Gniazdów

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.
7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

Procedura i zasady realizacji WYMIANY opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE .
Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: drewlamp@gmail.com

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU


1.  Klient, będący konsumentem zawierający umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane (nienoszące śladów użytkowania), czyste, kompletne oraz z dołączonym oryginałem dowodu zakupu (paragon/faktura).


2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie, które  musi nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.


3. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Płatność tytułem zwrotu zostanie dokonana zgodnie ze wskazaniem Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu otrzymania towaru z powrotem bądź dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej. Płatność tytułem zwrotu obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, przy czym jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszty zwrotu rzeczy obciążają Klienta.

5. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
6. W przypadku jeżeli zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody. Firma ma prawo potrącić wartość odszkodowania z kwoty zwracanej klientowi.

Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE .
Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: drewlamp@gmail.com

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego sklepu internetowego to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a „DREWLAMP” Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT, a także przez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, w kroku poprzedzającym ostateczną akceptację zamówienia.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sklep, danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
5. Sklep drewlamp nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty email. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, koszty zwrotu towaru zostaną klientowi zwrócone.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.sklep.drewlamp.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.9

 1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2.  10 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
  5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
  8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

"Drewlamp"
42-350 Gniazdów
ul.Szkolna nr. 30
Kontakt:
tel. 511100519
tel. 502530171 od 9 do 23
drewlamp@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data