Stary Regulamin obowiązujący do 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "DrewLamp.pl"

Sklep internetowy pod adresem www.sklep.drewlamp.pl prowadzony jest przez:

Teresa Lamch Drewlamp
ul. Szkolna 30, 42-350 Gniazdów
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP 577-118-70-68, REGON 241212451
zwany dalej “drewlamp.pl”
Konto bankowe:
ING 43 1050 1168 1000 0090 6814 3701
www.sklep.drewlamp.pl
e-mail: drewlamp@gmail.com
tel. kom.: +48 511 100 519


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.drewlamp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • drewlamp.pl – należy przez to rozumieć sprzedawcę, którym jest Teresa Lamch Drewlamp
  • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną bądź osobę prawną dokonującą zakupów w sklepie internetowym,
  • konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 1. Niniejszy Regulamin określą zasady dokonywania przez drewlamp.pl sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.drewlamp.pl
 2. Przed każdorazowym złożeniem zamówienia Klient przez zaznaczenie odpowiedniego okienka potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 3. Ceny towarów jak również wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury a także informacje zawarte na stronie www.drewlamp.pl, kierowane przez drewlamp.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez drewlamp.pl
 4. Zdjęcia towarów stanowią ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

 

REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym jest rejestracja oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja przed każdorazowym złożeniem zmówienia w drewlamp.pl
 2. Możliwie jest dokonanie jednorazowego zakupu bez rejestracji pod warunkiem uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 3. Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie drewlamp.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez drewlamp.pl, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych drewlamp.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Drewlamp.pl zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji zamówienia.
 6. Przesyłanie przez drewlamp.pl korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), SMS-em lub na adres e-mail Klienta, wymaga jego odrębnej zgody.

 

CENY

 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy każdym prezentowanym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji przez drewlamp.pl.
 3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy i sposobu dostarczenia zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.drewlamp.pl
 2. Zamówienia są przyjmowane w kolejności ich składania za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia pracy.
 4. Informacja udzielona przez drewlamp.pl o przyjęciu zamówienia do realizacji i warunkach realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres, jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje oświadczenie o możliwości odstąpienia od umowy. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić warunki zamówienia, dane adresowe, termin realizacji zamówienia, cenę i potwierdzić je przez kliknięcie linku z potwierdzeniem zmówienia. Brak potwierdzenia oznacza, iż Klient nie akceptuje warunków umowy i rezygnuje z jej realizacji.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie: tel. kom.: +48 511 100 519, +48 502 530 171 lub e-mail: drewlamp@gmail.com do momentu wysłania towaru ze sklepu.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w momencie:
  • otrzymania przez drewlamp.pl od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków zamówienia i akceptacją Regulaminu – dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze,
  • otrzymania przez drewlamp.pl od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, akceptacją Regulaminu oraz wpływu kwoty na konto – dotyczy zamówień płatnych przelewem.
 7. Jeśli przelew nie zostanie zrealizowany w przeciągu 7 dniu od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 8. Razem z przesyłką dostarczane są: instrukcja, paragon. Na prośbę Klienta wystawiamy fakturę VAT.

 

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówienia spoza Polski będą realizowane tylko po wcześniejszym e-mailowym ustaleniu warunków, w tym kosztów dostawy.
 3. Termin realizacji zamówienia towarów wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru drewlamp.pl poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostarczenia przesyłki. Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.
 4. Jeżeli drewlamp.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną (dotyczy przedpłaty).
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 6. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia oraz w Regulaminie.
 7. Każda przesyłka jest ubezpieczona.
 8. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W trakcie zgłoszenia reklamacji z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu przydatny jest protokół szkody sporządzony w obecności kuriera.
 9. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń Klient ma prawo spisać wraz z kurierem protokół szkody (na druku, który posiada kurier). Dla naszego sklepu dokument ten jest bardzo ważny, ponieważ stanowi dowód szkody do zgłaszania reklamacji w firmie przewozowej. Pozwala to polepszyć standard doręczania przesyłek oraz ubiegać się o zwrot należności za szkody powstałe w transporcie.
 10. Niezależnie od spisania protokołu szkody z kurierem prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie drewlamp.pl: e-mail: drewlamp@gmail.com, tel. kom.: +48 511 100 519, +48 502 503 171 w godz. 10-16.
 11. Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

 

FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Klient może wybrać następujące formy płatniści za zamówienie:                                                                                                                                        a) PRZESYŁKA ZA POBRANIEM -płatność następuje u kuriera w momencie dostarczenia przesyłki                                                                                        b) PRZELEW ZWYKŁY-wpłata kwoty za zamówienie na konto sklepu,dane widoczne w podsumowaniu zamówienia wysłanym do klienta oraz na stronie O NAS     c) PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - forma płatności udostępniona przy odbiorze osobistym w siedzibie naszego sklepu tj. pod adresem : 42-350 Gniazdów ul. Szkolna 30                                                                                                                                 
 2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru uzależniony jest od sposobu dostawy, formy płatności oraz wartości koszyka.
 3. O całkowitych kosztach realizacji zamówienia Klient zostaje poinformowany przed akceptacją zamówienia 
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 5 dni.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – dotyczy wyłącznie konsumentów.

 1. Jeżeli Klient jest konsumentem to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-5. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
 2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Teresa Lamch Drewlamp ul. Szkolna 30, 42-350 Gniazdów. Wzór oświadczenia Klient otrzyma wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz drewlamp.pl podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odesłanie towaru przez Klienta do drewlamp.pl za pobraniem nie będzie akceptowane. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym, wedle wyboru Klienta.
 4. Koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.
 5. Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. gdy towar na życzenie Klienta został przerobiony),
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych

 

GWARANCJA ORAZ MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ) – dotyczy wyłącznie konsumentów

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła akceptowanego przez producenta, są nowe, orginalne, fabrycznie zamknięte i opakowane oraz posiadają 2 letnią gwarancję jakości producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnej erozji drewna.
 3. W ramach gwarancji drewlamp.pl usunie bezpłatnie usterki w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu.
 4. W przypadku ewentualnych reklamacji, w tym niezgodności towaru z umową należy skontaktować się ze sklepem drewlamp.pl opisując szczegółowo przyczyny reklamacji i ustalając sposób dostarczenia reklamowanego towaru do drewlamp.pl:
  • osobiście do siedziby firmy: Gniazdów ul. Szkolna 30,
  • wysłanie produktu do sklepu na wyżej wymieniony adres wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz oraz datę dokonania zakupu.
 5. Reklamacja powinna dodatkowo określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od drewlamp.pl.
 6. drewlamp.pl odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisem przyczyny reklamacji i określeniem żądania Klienta.
 7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.sklep.drewlamp.pl oraz w siedzibie drewlamp.pl.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Gdy strony nie dojdą do porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2012 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
  • kodeksu cywilnego,
  • ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
  • ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy o ochronie danych osobowych.